Privacyverklaring Padel Power V.O.F.

Padel Power V.O.F. is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

ALGEMENE GEGEVENS PADEL POWER V.O.F.

Postadres: Balistraat 70, 2315BW Leiden

E-mailadres: [email protected]

Telefoonnummer(s): 0615637190

KvK-nummer: 88673359

BTW-nummer: NL864725267B01

Padel Power V.O.F. stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van de persoonsgegevens op www.padelpowerleague.nl (hierna: ‘de website’), en alle aan de website gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan, waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker kunnen leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert (hierna: ‘de gebruiker’).

Padel Power V.O.F. verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

Padel Power V.O.F. draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

In geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan deze privacyverklaring gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via: [email protected].

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 19 januari 2023.

 1. WELKE GEGEVENS VERWERKT PADEL POWER V.O.F.

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website en/of diensten van Padel Power V.O.F. kunnen de navolgende persoonsgegevens worden verzameld en/of verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Rekeningnummer, en;
 • Betaalgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website en/of diensten van Padel Power V.O.F. worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verzameld en/of verwerkt.

 1. DOEL EN GRONDSLAG VAN VERWERKING GEGEVENS

Doel

Met inachtneming van de privacywetgeving, verwerkt Padel Power V.O.F. de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Het organiseren van én communiceren over padelevenementen, waarvoor gebruikers zich als deelnemer aanmelden/hebben aangemeld.

Grondslag

In navolging van artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de verwerking van de persoonsgegevens door Padel Power V.O.F. voor de bovengenoemde doeleinden de navolgende grondslag:

 • De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens (artikel 6, lid 1, sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), en;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het leveren van een dienst aan de gebruiker en/of de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker (artikel 6, lid 1, sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 1. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen door Padel Power V.O.F. worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met de in deze privacyverklaring onder 2 genoemde doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en/of verzameld.

Periode en omvang verstrekking

De persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door Padel Power V.O.F. gegeven opdracht aan de ontvangers van de persoonsgegevens.

Zorgplicht Padel Power V.O.F. bij verstrekking

In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt Padel Power V.O.F. er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het  wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard.

Verkoop persoonsgegevens

Padel Power V.O.F. verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.

 1. BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden door Padel Power V.O.F. niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring zijn verkregen.

 1. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Deze website maakt gebruik van een SSL-certificaat.

 1. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

Rechten

De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van Padel Power V.O.F.

De gebruiker beschikt over de navolgende rechten:

 • Recht op informatie over de verwerkingen

De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg over de gegevensverwerking.

Middels deze privacyverklaring verstrekt Padel Power V.O.F. informatie over de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten en de rechten van de gebruiker.

 • Recht van inzage

De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, inzage in een overzicht met in ieder de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:

o          De doelstellingen voor gegevensverwerking;

o          De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

o          De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven;

o          De bewaartermijn van de persoonsgegevens;

o          Het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;

o          Het recht om een klacht in te dienen.

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in de hem aangaande persoonsgegevens, stelt Padel Power V.O.F. eerst de identiteit vast, voordat inzage wordt gegeven. Indien Padel Power V.O.F. een kopie van de gegevens naar aanleiding van het verzoek van de gebruiker verstrekt, brengt Padel Power V.O.F. geen kosten in rekening. Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

 • Recht op rectificatie

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen indien deze niet accuraat zijn.

Padel Power V.O.F. brengt – indien dit verenigbaar is met de in deze privacyverklaring onder 2 genoemde doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en/of verzameld – alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Padel Power V.O.F. verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

 • Recht op gegevenswisseling

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens door Padel Power V.O.F. te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde situaties.

De gebruiker heeft het recht om ‘vergeten te worden’, indien Padel Power V.O.F. persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens.

Padel Power V.O.F. hoeft geen gehoor te geven aan het verzoek tot uitwissing van persoonsgegevens, indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de in artikel 17 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde redenen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen van Padel Power V.O.F. in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm en deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat Padel Power V.O.F. de gebruiker hierbij hindert.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van gegevens laat het recht tot gegevenswisseling onverlet.

 • Recht van bezwaar

De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Padel Power V.O.F. In een dergelijk geval zal Padel Power V.O.F. staken met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, ook in de situatie dat een dergelijke staking de gebruiker uitsluit van het doel waarvoor Padel Power V.O.F. de persoonsgegevens verwerkt.

 • Klachtrecht

De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegeven door Padel Power V.O.F. bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker als klachten met betrekking tot de onjuiste naleving van toepasselijke wetgeving kunnen worden ingediend. De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van toezicht op persoonsgegevensverwerking.

Verzoek kenbaar maken

De gebruiker kan zijn verzoek tot uitoefening van één of meer van zijn rechten kenbaar maken aan Padel Power V.O.F. middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van Padel Power V.O.F.

Gehoor aan en reactie op verzoek

Padel Power V.O.F. geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond en/of buitensporig is.

Padel Power V.O.F. geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek van de gebruiker reactie op dit verzoek, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan dit verzoek.

De reactie van Padel Power V.O.F. op dit verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

 1. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Padel Power V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die (mogelijk) aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor gebruikers.

 1. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Deze website maakt geen gebruik van Cookies en/of vergelijkbare technieken.